(1)
Yash Patel; Shah Shivani; Shivaranjani Kantharia. Multidimenstional View of Hypothyroidism Through Ayurveda w.s.R to Anukta Vyadhi. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 16-24.