Dhara Patel. (2023). Methodological Study of Doshopakramaniya Adhyay of Ashtanga Hridaya. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 11(2), 98-101. https://doi.org/10.47070/ijapr.v11i2.2704