Dhara Patel (2023) “Methodological Study of Doshopakramaniya Adhyay of Ashtanga Hridaya”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 11(2), pp. 98-101. doi: 10.47070/ijapr.v11i2.2704.